Pretraži ovaj blog

IZOLATERSKI RADOVI

Kvalitetna hidroizolacija je "strava" skupa i isto tako mora biti stručno napravljena jer ako postoji i najmanja greška voda prolazi.

Evo dio izvoda za neke izolaterske radove i cjene u ZGB ovo ljeto:
Ne odnosi se sve na podrum!!!! Samo da steknete orjentaciju!!!
5.01. Dobava i izvedba horizontalne hidroizolacije ispod zidova, te poda prizemlja iz varene ljepenke GV-4 u svemu prema uputama proizvođača. Gornja i unutarnja vertikalna strana arm.bet. zuba također se oblaže izolacijom.
m² 220,00 45,00 9.900,00
5.02. Dobava i postava horizontalne hidroizolacijske podloge od sint. folije tip TROCAL G d=1,5 mm armirani koji se međusobno vari toplinskim i kemijskim putem u preklopu od 5 cm, a predstavlja završnu oblogu, na detalje opšava, okapa i holkela od tzv. plastificiranog lima, te na detalje slivnika. Mjesto ugradbe je na ravnom krovu iznad glavnog ulaza.
m² 33,10 145,00 4.799,50
5.03. Dobava i postava vert. hid.izol. obloge atike na ravnom krovu iznad glavnog ulaza od sint. folije TROCAL d=1,5 mm koji se vari na detalj opšava, okapa i holkela profila plastificiranog lima. Razvijena širina hidroizolacije do 30 cm. Na spoju s bočnim stijenama izolaciju izvesti minimalno 15 cm iznad nivoa gotovog poda.
m¹ 30,50 160,00 4.880,00
5.04. dobava i postava zaštite, razdjelnog filter sloja, od geotelkstila (filca) 300 g/m2 kao zaštitni jednostruki sloj ispod hidroizolacijske obloge ravnog krova iznad glavnog ulaza.
m² 42,20 25,00 1.055,00
5.05. Dobava dibava i postava potrebnih profila opšava i holkela od tzv. plastificiranog lima tip TROCAL d=1,4 mm na koji se spaja hidroizolacijska folija iz horizontalnih i vertikalnih dijelova varenjem u preklopu 5 cm, te koji se tijekom ugradnje podkitava radi brtvljenja trajnoelastičnim poliuretanskim kitom tip kao SIKAFLEX PRO H. Mjesto ugradbe je na ravnom krovu iznad ulaza.
holkel rš 10cm m³ 30,50 125,00 3.812,50
opšav rš 5 cm m² 30,50 90,00 2.745,00

5.06. Dobava i postava tvornički izrađenog neventiliranog jednostrukog kutnog slivnika iz tvrdog UV rezistentnog PVC-a ili poliuretana s tvornički izrađenom priključnom trakom promjera otvora fi 50 mm kompletno sa svim potrebnim brtvljenjem i kišnom rešetkom. Mjesto ugradbe je na ravnom krovu iznad glavnog ulaza. Odvod se spaja na krovnu vertikalu.
kom 1,00 450,00 450,00
5.07. Dobava i postava bitumenske ljepenke na daščanu oplatu u sklopu kosog krova. Ljepenku postaviti s minimalnim preklopima 10 cm.
m² 320,00 20,00 6.400,00
5.08. Dobava i postava PE folije debljine 0,2 mm ispod toplinske izolacije krovne konstrukcije, te u sklopu plivajućih podova.
m² 580,00 10,00 5.800,00
5.09. Dobava i postava toplinske izolacije poda prizemlja iz tvrdih ploča mineralne vune debljine 9 cm.
m² 173,00 70,00 12.110,00
5.10. Dobava i postava i toplinske izolacije krova iz mineralne vune debljine 12 cm.
m² 225,00 80,00 18.000,00
5.11. Dobava, postava i pričvrščenje na nosivi zid toplinske izolacije sendvič zidova iz mineralne vune debljine 5 cm.
m² 315,00 60,00 18.900,00
5.12. Dobava i postava ekspandiranog polistirena deb. 2 cm u sklopu plivajućeg poda potkrovlja.
m² 180,00 50,00 9.000,00

Ne odnosi se na podrum da me nebi opet neko za svaku sitnicu gnjavio

Evo za podrum za kuću površine tlocrta 218m2

1.4. 001. 1. Izvedba horizontalne hidroizolacije ispod temeljne ploče – uklješteni sustav:
RESITOL -na očišćenu betonsku podlogu aplicira se hladan bitumenski prednamaz u funkciji otprašivanja površine, zapunjavanja poroziteta i stavranja kompatibilne veze s gornjim slojevima. Utrošak 0,4 kg/m2.
RUBITRAX 100/100 -sirovi krovni karton potpuno impregniran i obostrano obložen bitumenskom masom, te posut finim kvarcnim pijeskom, utrošak 1,15 m/m2.
Sa premazom preklopa i punktirano po površini BITIZOL 85, s utroškom 1,0 kg/m2 -u funkciji razdjelnog sloja.
BITIZOL 85 u količini cca 2,0 kg/m2, bitumenska masa za izolaciju.
FLEX BUTUFIX GV-4 –visokofleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od staklene tkanine 100 % zavarena na preklopima i za prethodni sloj. Utrošak 1,15 m/m2.
FLEX BITUFIX V-4 –visokofleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od staklenog voala 100% zavarena na preklopima i za prethodnu traku. Utrošak 1,15 m/m2.
FLEX BITUFIX GV-4 –visokofleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od staklene tkanine 100% zavarena na preklopima i za prethodni sloj. Utrošak 1,15 m/m2.
RUBITRAX 100/100 -sirovi krovni karton potpuno impregniran i obostrano obložen bitumenskom masom, te posut finim kvarcnim pijeskom, utrošak 1,15 m/m2.
Sa premazom preklopa BITIZOL 85 u količini od cca 1,0 kg/m2 -u funkciji mehaničke zaštite i razdjelnog sloja.
U sve sudare ugraditi jednu visokofleksibilnu traku FLEX BITUFIX GV-4 r.š. 1,0 m.
Dobava i ugradnja.
Obračun se vrši po m2 izvedenih potrebnih površina. m2 260,34 220,00 57.274,80
NAPOMENA 1: Horizontalnu hidroizolaciju prepustiti van linije vanjske plohe vanjskih zidova podruma za min 20 cm, radi preklapanja sa vertikalnom hidroizolacijom zidova!. 
NAPOMENA 2: Izvoditelju se dozvoljava da ponudi izolacijske materijale drugih proizvođaća, uz uvjet da oni imaju iste karakteristike kao i materijali navedeni u stavci.

1.4. 002. Dobavljanje materijala, te izvedba termoizolacije vanjskih podrumskih zidova građevine. Termoizolacija se izvodi od ploča ekstrudiranoga polistirena XPS, tip kao STYROFOAM PERIMATE DI (DOW Chemical Europe), debljine 5,0 cm, koje se polažu točkastim ljepljenjem na površinu betonskog podrumskog zid, a paralelno sa obzidavanjem iste zidom od betonskih blokova d=15 cm. m2 214,04 120,00 25.684,80

1.4. 003. Izvedba vertikalne hidroizolacije podzemnog dijela objekta cca 2,30 m ispod nivoa terena (podzemne vode). Izolacija se polaže na obložni zid od betonskih blokova, koji je poravnan i ožbukan cementnom žbukom. Podloga mora biti ravna bez oštrih bridova.
RESITOL -na očišćenu betonsku podlogu aplicira se hladan bitumenski prednamaz u funkciji otprašivanja površine, zapunjavanja poroziteta i stvaranja kompatibilne veze s gornjim slojevima. Utrošak 0,4 kg/m2.
BITIZOL 85 -vruća bitumenska masa za izolaciju nanosi se četkama u količini cca 2,0 kg/m2.
RUBITRAX 100/100 -sirovi krovni karton potpuno impregniran i obostrano obložen bitumenskom masom, te posut finim kvarcnim pijeskom. Utrošak 1,15 m/m2.
BITIZOL 85 -vruća bitumenska masa za izolaciju, nanosi se četkama u količini cca 2,0 kg/m2.
FLEX BITUFIX GV-4 –visokofleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od staklene tkanine 100 % zavarena na preklopima i za prethodni sloj. Utrošak 1,15 m/m2.
FLEX BITUFIX V-4 –visokofleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od staklenog voala 100% zavarena na preklopima i za prethodni sloj. Utrošak 1,15 m/m2.
FLEX BITUFIX GV-4 –visokofleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od staklene tkanine 100 % zavarena na preklopima i za prethodni sloj. Utrošak 1,15 m/m2.
BITIZOL 85 -vruća bitumenska masa za izolaciju nanosi se četkama u količini cca 2,0 kg/m2.
RUBITRAX 100/100 -sirovi krovni karton potpuno impregniran i obostrano obložen bitumenskom masom, te posut finim kvarcnim pijeskom - u funkciji mehaničke zaštite i razdjelnog sloja. Utrošak 1,15 m/m2.
U sve sudare ugraditi traku FLEX BITUFIX GV-4 r.š. 1,0 m u sredini hidroizolacije.
Dobava i ugradnja.
Obračun se vrši po m2 izvedenih potrebnih površina. m2 218,33 250,00 54.582,50
NAPOMENA 1: Izvoditelju se dozvoljava da ponudi izolacijske materijale drugih proizvođaća, uz uvjet da oni imaju iste karakteristike kao i materijali navedeni u stavci.

1.4. 004. Dobavljanje materijala, te izvedba vanjske zaštite hidroizolacije iz stavke 1.4.003, prema tlu. Zaštita hidroizolacije se, pri nasipavanju oko podrumskih zidova, izvodi polaganjem na hidroizolaciju jednog sloja polistirena EPS, debljine 4 cm, koji se prema tlu/nasipu zaštičuje sa čepičastom PVC folijom ("Tefond"). m2 209,94 130,00 27.292,20

UKUPNO: 1.4. IZOLATERSKI RADOVI 164.834,30


Ovo su samo izolaterski radovi dakle bez zidanja, temelja betoniranja.....

Nema komentara:

Objavi komentar

Za povratak na glavnu stranicu kliknite ===> Home