Pretraži ovaj blog

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA

cIJENE U TROŠKOVNIKU SU JEDINIČNE I SLUŽE SAMO INFORMATIVNO... 


1. GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1 RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
BrojStavkaJed.mjeraKoličinaJed.cijenaIznos
1.1.1Skidanje starog pokrova sa objekta.m21,0040,0040,00 kn
1.1.2Demontaža krovne limarije.m11,0025,0025,00 kn
1.1.3Rušenje međukatne konstrukcije od AB ploče.m21,00110,00110,00 kn
1.1.4Rušenje međukatne konstrukcije od MONTA ili FERT gredica.m21,0080,0080,00 kn
1.1.5Vađenje postojeće dotrajale vanjske stolarije.kom1,00100,00100,00 kn
1.1.6Ručno rušenje zidova od opeke i betonskih bloketa.m31,00850,00850,00 kn
1.1.7Ručno rušenje zidova od betona i armiranog betona.m31,001650,001650,00 kn
1.1.8Strojno rušenje zidova od opeke i betonskih bloketa.m31,00500,00500,00 kn
1.1.9Strojno rušenje zidova od betona i armiranog betona.m31,001100,001100,00 kn
1.1.10Strojno rušenje AB konstruktivnih elemenata (stupovi, grede, nadvoji i sl.).m31,00800,00800,00 kn
1.1.11Rušenje oštećenih i dotrajalih dimnjaka.m31,00650,00650,00 kn
1.1.12Otucanje stare žbuke sa zidova.m21,0025,0025,00 kn
1.1.13Otucanje stare žbuke sa stropova.m21,0025,0025,00 kn
1.1.14Utovar i odvoz otpadnog materijala sa gradilišta na deponiju.m31,00160,00160,00 kn
Ukupno: 6.115,00 kn
1.2 ZEMLJANI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraKoličinaJed.cijenaIznos
1.2.1Površinski iskop zemlje (III kat) dubine do 20 cm.m31,0060,0060,00 kn
1.2.2Ručni iskopi u tlu III kategorije, širine do 1.00 m, dubine do 2.00 m.m31,00160,00160,00 kn
1.2.3Strojni iskopi u tlu III kategorije, širine do 1.00 m, dubine do 2.00 m.m31,0034,0034,00 kn
1.2.4Zatrpavanje oko temelja zemljom i materijalom dobivenim od iskopa uz potrebno nabijanje.m31,0080,0080,00 kn
1.2.5Dobava i ugradba nasipa od tucanika ili krupnog šljunka ispod betonske podloge.m31,00110,00110,00 kn
Ukupno: 444,00 kn
1.3 ZIDARSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraKoličinaJed.cijenaIznos
1.3.1Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) od pune opeke. U cijenu uključeni rad i materijal.m31,00810,00810,00 kn
1.3.2Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) od blok opeke. U cijenu uključeni rad i materijal.m31,00640,00640,00 kn
1.3.3Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) od kamena. U cijenu uključeni rad i materijal.m31,001400,001400,00 kn
1.3.4Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) blokovima od porobetona. U cijenu uključeni rad i materijal.m31,00750,00750,00 kn
1.3.5Zidanje pregradnih zidova d = 7cm punom opekom. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,00320,00320,00 kn
1.3.6Zidanje pregradnih zidova d = 7cm šupljom (saćastom) opekom. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,00180,00180,00 kn
1.3.7Zidanje pregradnih zidova d = 12cm punom opekom. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,00450,00450,00 kn
1.3.8Zidanje pregradnih zidova d = 12cm šupljom (saćastom) opekom. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,00190,00190,00 kn
1.3.9Zidanje pregradnih zidova d = 10cm siporeks blokovima. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,00210,00210,00 kn
1.3.10Grubo i fino žbukanje zidova strojnom gips-vapnenom žbukom u debljini sloja do 2 cm. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,0055,0055,00 kn
1.3.11Grubo i fino žbukanje stropova strojnom gips-vapnenom žbukom u debljini sloja do 2 cm. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,0055,0055,00 kn
1.3.12Izrada "plivajućeg" cementnog estriha d=5 cm. Estrih dilatirati od zidova stiroporom d= 2cm te ugraditi mrežu Q 131 ili armirati propilenskim mikrovlaknima. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,0075,0075,00 kn
1.3.13Dobava i ugradba montažnih nadvoja nad vratima i prozorima.kom1,0050,0050,00 kn
1.3.14Zidanje dimnjaka od obične pune opeke. U cijenu uključeni rad i materijal.m31,00850,00850,00 kn
1.3.15Zidanje dimnjaka tipa "Schiedel" presjeka 40/40 cm, sa otvorom O 16cm, komplet sa svim fazonskim komadima i sve po uputi proizvođača. U cijenu uključeni rad i materijal.m11,00750,00750,00 kn
Ukupno: 6.785,00 kn
1.4 TESARSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraKoličinaJed.cijenaIznos
1.4.1Izrada dvostrane oplate za temelje. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m21,0055,0055,00 kn
1.4.2Izrada dvostrane oplate nadtemeljnih zidova. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m21,0075,0075,00 kn
1.4.3Izrada dvostrane oplate za AB zidove - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m21,0055,0055,00 kn
1.4.4Izrada oplate za AB ploču - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m21,00110,00110,00 kn
1.4.5Izrada trostrane oplate za AB grede - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m21,0055,0055,00 kn
1.4.6Izrada četverostrane oplate za AB stupove - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m21,0075,0075,00 kn
1.4.7Izrada dvostrane oplate za AB horizontalne serklaže. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m21,0055,0055,00 kn
1.4.8Izrada dvostrane oplate za AB vertikalne serklaže. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m21,0055,0055,00 kn
1.4.9Izrada oplate za AB stubište. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.m21,00150,00150,00 kn
1.4.10Izrada drvene krovne konstrukcije dvostrešnog, trostrešnog i četverostrešnog krovišta iz piljene drvene građe od četinara II klase. U cijenu je uključena sva drvena građa, sav potreban okov spojeva i usidrenja te sav rad na prijenosu i izradi.m31,00120,00120,00 kn
1.4.11Opšivanje krovne kose plohe daskama d=24mm (daskanje) i pokrivanje jednim slojem obične ljepenke s odgovarajućim preklopom. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,0060,0060,00 kn
1.4.12Opšivanje istaka krova obrađenom drvenom oplatom na pero i utor. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,0060,0060,00 kn
1.4.13Letvanje kosih krovnih ploha drvenim letvama 3/5 cm za biber crijep. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,0065,0065,00 kn
1.4.14Dodatno letvanje u poprečnom smjeru (kontraletve) drvenim letvama 5/8 cm. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,0075,0075,00 kn
1.4.15Izrada fasadne skele.m21,0025,0025,00 kn
Ukupno: 1.090,00 kn
1.5 ARMIRAČKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraKoličinaJed.cijenaIznos
1.5.1Dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava šipkaste armature B500B.kg1,008,008,00 kn
1.5.2Dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava mrežaste armature B500B.kg1,007,507,50 kn
Ukupno: 15,50 kn
1.6 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraKoličinaJed.cijenaIznos
1.6.1Betoniranje podložnog betona ispod temelja sa betonom C16/20. U cijenu je uključena dobava, prijevoz i ugradba betona.m21,0060,0060,00 kn
1.6.2Betoniranje temelja u zemlji i dvostranoj oplati sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m31,00680,00680,00 kn
1.6.3Betoniranje nadtelejnih zidova sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m31,00783,00783,00 kn
1.6.4Betoniranje podne betonske ploče d=10 cm sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m31,00783,00783,00 kn
1.6.5Betoniranje AB zidova betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m31,00760,00760,00 kn
1.6.6Betoniranje AB ploče sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m31,00783,00783,00 kn
1.6.7Betoniranje AB greda i nadvoja u nosivim zidovima betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m31,00783,00783,00 kn
1.6.8Betoniranje AB stupova betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m31,00783,00783,00 kn
1.6.9Betoniranje vertikalnih serklaža betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m31,00783,00783,00 kn
1.6.10Betoniranje horizontalnih serklaža betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m31,00783,00783,00 kn
1.6.11Betoniranje AB stubišta betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.m31,00840,00840,00 kn
1.6.12FERT strop - dobava elemenata, izrada, montaža i betoniranje rebara, ispuna i tlačne ploče polumontažne stropne konstrukcije sa betonom C25/30.m21,00270,00270,00 kn
Ukupno: 8.091,00 kn
1.7 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraKoličinaJed.cijenaIznos
1.7.1Pokrivanje krova biber crijepom na ranije položene letve. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,00210,00210,00 kn
1.7.2Pokrivanje krova utorenim crijepom na ranije položene letve. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,00140,00140,00 kn
1.7.3Pokrivanje krova profiliranim betonskim crijepom na ranije položene letve. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,00140,00140,00 kn
1.7.4Pokrivanje krova kupom kanalicom. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,00160,00160,00 kn
1.7.5Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za pokrov biber crijepom. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,00110,00110,00 kn
1.7.6Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za pokrov utorenim crijepom. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,00110,00110,00 kn
1.7.7Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za pokrov profiliranim betonskim crijepom. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,00110,00110,00 kn
1.7.8Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za pokrov kupom kanalicom. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,00140,00140,00 kn
Ukupno: 1.120,00 kn
Građevinski radovi ukupno: 23.660,50 kn
2. OBRTNIČKI RADOVI
2.1 LIMARSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraKoličinaJed.cijenaIznos
2.1.1Izrada i montaža visećeg žlijeba o 12cm na okapnom rubu krova. Žlijeb je iz pocinčanog lima d=0.55 mm pričvršćen na rogove pocinčanim željeznim kukama.m11,0065,0065,00 kn
2.1.2Izrada i montaža vertikalnih odvodnih cijevi o 12cm iz pocinčanog lima d=0.55mm. Vertikale su o zid pričvršćene pocinčanim obujmicama na razmaku od cca 1.00m.m11,0065,0065,00 kn
2.1.3Izrada i montaža koljena vertikalnih odvodnih cijevi. Koljena su o 12cm, izrađena iz pocinčanog lima d=0.55mm.kom1,00170,00170,00 kn
2.1.4Izrada i opšivanje dimnjaka sa jednim otvorom pocinčanim limom d=0.55mm, razvijene širine 50cm.kom1,00750,00750,00 kn
2.1.5Izrada i opšivanje krovne uvale pocinčanim limom d=0.55mm, razvijene širine 60cm.m11,0080,0080,00 kn
2.1.6Izrada i opšivanje zabatnog ruba krova pocinčanim limom d=0.55mm, razvijene širine 33cm.m11,0080,0080,00 kn
2.1.7zrada i montaža prozorske klupčice iz pocinčanog lima d=0.55 mm, razvijene širine 25 cm.m11,00110,00110,00 kn
2.1.8Dobava i ugradba snjegobrana.m11,0020,0020,00 kn
Ukupno: 1.340,00 kn
2.2 GIPS-KARTONSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraKoličinaJed.cijenaIznos
2.2.1Izrada pregradnih zidova od 2x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju 5 cm (zid debljine 7,5 cm) i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m21,00135,00135,00 kn
2.2.2Izrada pregradnih zidova od 2x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju 7,5 cm (zid debljine 10 cm) i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m21,00135,00135,00 kn
2.2.3Izrada pregradnih zidova od 2x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju 10 cm (zid debljine 12,5 cm) i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m21,00140,00140,00 kn
2.2.4Izrada obloge zida od 1x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m21,00110,00110,00 kn
2.2.5Izrada kosog spuštenog stropa od 1x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m21,0095,0095,00 kn
2.2.6Izrada ravnog spuštenog stropa od 1x1 GK ploča sa spuštanjem do 50,00 cm na pocinčanu podkonstrukciju i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m21,00115,00115,00 kn
2.2.7Izrada ravnog spuštenog stropa od 1x1 GK ploča sa spuštanjem do 100,00 cm na pocinčanu podkonstrukciju i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m21,00125,00125,00 kn
2.2.8Obrada špaleta od GK ploča širine do 20,00 cm sa ugradnjom aluminijskih šina i pripremom do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m11,0045,0045,00 kn
2.2.9Obrada špaleta od GK ploča širine više od 20,00 cm sa ugradnjom aluminijskih šina i pripremom do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m11,0055,0055,00 kn
2.2.10Izrada L maske od GK ploče širine do 20x20 cm sa ugradnjom aluminijskih šina i pripremom do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m11,0075,0075,00 kn
2.2.11Izrada L maske od GK ploče širine više od 20x20 cm sa ugradnjom aluminijskih šina i pripremom do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m11,0090,0090,00 kn
2.2.12Izrada U maske od GK ploče širine do 20x20 cm sa ugradnjom aluminijskih šina i pripremom do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m11,00120,00120,00 kn
2.2.13Izrada U maske od GK ploče širine više od 20x20 cm sa ugradnjom aluminijskih šina i pripremom do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m11,00140,00140,00 kn
2.2.14Ugradnja mineralne vune debljine 5 cm. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m21,0045,0045,00 kn
2.2.15Ugradnja mineralne vune debljine 10 cm. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m21,0058,0058,00 kn
2.2.16Ljepljenje GK ploče na zidove i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.m21,00110,00110,00 kn
2.2.17Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu.sat1,0045,0045,00 kn
Ukupno: 1.638,00 kn
2.3 IZOLATERSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraKoličinaJed.cijenaIznos
2.3.1Izrada horizontalne hidroizolacije poda na donju betonsku podlogu. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,0060,0060,00 kn
2.3.2Izrada hidroizolacije nosivih zidova, širine do 30 cm. U cijenu uključeni rad i materijal.m21,0035,0035,00 kn
2.3.3Dobava i ugradba toplinske izolacije (kombi-ploče) na vertikalne i horizontalne serklaže, stupove i AB nadvoje.m21,0078,0078,00 kn
2.3.4Dobava i ugradba toplinske izolacije podova od okipor ploča d=5 cm.m21,0065,0065,00 kn
Ukupno: 238,00 kn
2.4 KERAMIČARSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraKoličinaJed.cijenaIznos
2.4.1Postavljanje keramičkih pločica dim 20x20 cm ili veće, na ljepilo. U cijenu su uključeni rad i vezni materijal, a keramika i masa za fugiranje su u režiji investitora.m21,0065,0065,00 kn
2.4.2Postavljanje bordura, sokla i obrada špaleta keramičkim pločicama. U cijenu su uključeni rad i vezni materijal, a keramika, bordure i masa za fugiranje su u režiji investitora.m11,0055,0055,00 kn
2.4.3Ugradnja aluminijske dilatacijske lajsne na spoju keramike i parketa. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.m11,0060,0060,00 kn
2.4.4Postava kutnih PVC lajsni na svim istaknutim uglovima. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.m11,0012,0012,00 kn
2.4.5Ugradnja vratašca za kadu. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.kom1,0090,0090,00 kn
2.4.6Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu.kg1,0045,0045,00 kn
Ukupno: 327,00 kn
2.5 KAMENOREZAČKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraKoličinaJed.cijenaIznos
2.5.1Postavljanje kamenih prozorskih klupčica. U cijenu je uključen rad i vezni materijal, a kamen je u režiji investitora.m11,00160,00160,00 kn
2.5.2Oblaganje podova kamenom. U cijenu je uključen rad i vezni materijal, a kamen je u režiji investitora.m21,00190,00190,00 kn
2.5.3Oblaganje zidova kamenom. U cijenu je uključen rad i vezni materijal, a kamen je u režiji investitora.m21,00240,00240,00 kn
2.5.4Izrada kamenog sokla. U cijenu je uključen rad i vezni materijal, a kamen je u režiji investitora.m11,00240,00240,00 kn
Ukupno: 830,00 kn
2.2 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
BrojStavkaJed.mjeraKoličinaJed.cijenaIznos
2.2.1Izrada nove el. instalacije za rasvjetna mjesta. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.kom1,00160,00160,00 kn
2.2.2Izrada nove el. instalacije za utičnice. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.kom1,00160,00160,00 kn
2.2.3Izrada nove el. instalacije za telefon. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.kom1,00160,00160,00 kn
2.2.4Izrada nove el. instalacije za antenu. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.kom1,00160,00160,00 kn
2.2.5Demontaža starih lustera i plafonjera, utovar i odvoz na gradski deponij.kom1,0030,0030,00 kn
2.2.6Montaža novih plafonjera. U cijenu je uključen samo rad.kom1,0055,0055,00 kn
2.2.7Montaža novih utičnica i prekidača. U cijenu je uključen samo rad.kom1,0015,0015,00 kn
2.2.8Montaža novog el. omarića sa ugradnjom automatskih osigurača i FID sklopkom. Plombiranje brojila od strane elektre. U cijenu je uključen samo rad.kom1,002000,002000,00 kn
Ukupno: 2.740,00 kn

Nema komentara:

Objavi komentar

Za povratak na glavnu stranicu kliknite ===> Home